Oferta ARCHIWALNA!


Słoneczne mieszkanie na Żoliborzu | Obok parku

Mazowieckie, Warszawa, Żoliborz

SŁONECZNE MIESZKANIE NA ŻOLIBORZY OBOK PARKU Z DUŻYM POTENCJAŁEM

W skrócie:

- Ul. Gwiaździsta (na przeciw parku Kępa Potocka)
- 3 pokoje po adaptacji
- 77 m2
- miejsce postojowe w garażu podziemnym
- balkon

Budynek:

Budynek znajduje się w drugiej linii zabudowy od strony parku, z oknami wychodzącymi na wewnętrzne zielone patio co gwarantuje ładny widok, ochronę przed hałasem ulicznym i pewność, że w przyszłości nic się nie zmieni.
Budynek jest wyposażony w dwie nowoczesne windy, zamieszkany przez spokojnych, kulturalnych sąsiadów.

Osiedle:

Mieszkanie znajduje się na zamkniętym, strzeżonym osiedlu położonym tuż przy Parku Kępa Potocka. Ogromną zaletą tego osiedla, jest duża odległość między sąsiadującymi budynkami, co zapewnia dobre oświetlenie pomieszczeń oraz prywatność.

Na terenie wydzielono plac zabaw dla dzieci, a pozostałą powierzchnię zajmują klomby i ścieżki dla pieszych.

Bardzo dobrze rozwiązana jest kwestia ruchu samochodowego, auta wjeżdżają do garażu podziemnego przeznaczonym dla nich zjazdem bezpośrednio z ulicy Gwiaździstej, dzięki czemu na teren osiedla nie wjeżdżają samochody, co eliminuje hałas i zapewnia bezpieczeństwo pieszym.

Mieszkanie:

Mieszkanie znajduje się na parterze, ma ekspozycję na południe i widok na zielone patio.

Dzięki ekspozycji południowej, przez cały rok do wnętrza dociera dużo naturalnego światła.

Mieszkanie posiada duży ustawny balkon z dostępem z dwóch pokoi.

Ilość i lokalizacja okien daje możliwość zaaranżowania w nim trzech oddzielnych dobrze doświetlonych pomieszczeń.
Jest to idealna inwestycja dla osób, które marzą o mieszkaniu w stylu amerykańskim, gdzie część dzienna jest sercem domu, integrującym wszystkich mieszkańców, oraz dla osób które szukają miejsca na ciche biuro, lub kupują mieszkanie pod wynajem.

W ramach oferty przedstawiamy różne koncepcje rearanżacji tego mieszkania zaprojektowane przez naszego architekta, które pokazują jak duży potencjał ma ten lokal.

Opcja nr 1 - zakłada minimalną ilość zmian. Łazienka i kuchnia, czyli pomieszczenia wymagające największej inwestycji pozostają bez zmian. Po wyburzeniu fragmentu ścianki do obecnej sypialni powstaje ustawny pokój dzienny/telewizyjny, połączony z pozostałymi przestrzeniami wspólnymi - kuchnią i jadalnią. W tej wersji strefa dzienna będzie duża z jednoczesnym wydzieleniem różnych funkcji. Po dostawieniu ścianek mieszkanie zyskuje dwie ustawne sypialnie.

Opcja 2 (mieszkanie w stylu amerykańskim) - zakłada, że do sypialni/gabinetu wchodzi się z przestrzeni wspólnej, co pozwala mieszkańcom na częste spotkania, integrację i spędzanie czasu razem. Przy tym układzie możliwe jest też wygospodarowanie pomieszczeń pomocniczych typu: schowek / garderoba / spiżarnia / pralnia.

Do wykończenia użyto materiałów wysokiej jakości: naturalny kamień w łazience i kuchni, dębowy parkiet,  zainstalowane zostało ogrzewanie podłogowe.

W całym mieszkaniu znajdują się liczne, pakowne szafy, ułatwiające utrzymanie porządku. Właściciel zadbał też o rozplanowanie sztucznego oświetlenia, dekoracyjne detale, takie jak ceglane ściany w salonie i sypialni, kamienna mozaika w łazience i przedpokoju.

Mieszkanie jest zadbane, pełne naturalnego światła i ma pozytywną energię sprzyjającą odpoczynkowi.

Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń:
- pokój dzienny - przestronny, z wydzieloną częścią jadalną i wypoczynkową, z ogromną, rodzinną sofą oraz rzutnikiem i rozwijanym ekranem do oglądania filmów,
- otwarta kuchnia - w pełni wykończona i wyposażona w sprzęt AGD w zabudowie (płyta indukcyjna, piekarnik, okap, zmywarka, lodówka i zamrażarka),
- pokój - urządzony aktualnie dla dziecka, z szafą w zabudowie, łóżkiem i meblami,
- łazienka - z kabiną prysznicową oraz zabudowanymi szafkami, w których ukryta jest pralka,
- przedpokój - dobrze rozplanowany z miejscem do wygodnego przebierania się, szafami w zabudowie,
- miejsce garażowe - 16 m2

Lokalizacja:

Mieszkanie położone na terenie Żoliborza u zbiegu ulic Gwiaździstej i Potockiej, na przeciw parku Kępa Potocka. Z drugiej strony osiedla znajduje się kompleks sportowy z basenem, fitness klubem, sauną, torami łuczniczymi, boiskami i skate parkiem, a nieco dalej szkoła sportowa.
Ta unikalna lokalizacja pozwalana korzystanie z wszystkich uroków zielonego Starego Żoliborz, spacerów wśród położonych w ogrodach zabytkowych willi, odwiedzania licznych restauracji , kawiarni kina Wisła, teatru Komedia i innych miejsc związanych z kulturą jak Klub Kotłownia, czy Fort Sokolnickiego. Jednocześnie osiedle jest oddalone od ruchliwych ulic i zgiełku miasta. W okolicy jest pełna infrastruktura miejska z szkołami, przedszkolami, bibliotekami, przychodniami, wszystkimi usługami, bazarem na Marymoncie, CH Arkadia , supermarketami i delikatesami. Przy tym mieszkanie znajduje się na nowoczesnym kameralnym i chronionym osiedlu, budynki są wyposażone w windy i garaże podziemne, co jest rzadkością na Żoliborzu.

Komunikacja:

Metro: Stacja M1 Plac Wilsona
Tramwaje: 4, 15
Autobusy: 122, 157, 181, 185, N46

Finanse:

Cena mieszkania: 1 420 000 PLN
Cena miejsce parkingowego w garażu podziemnym: 60 000 PLN

Łącznie: 1 480 000 PLN

Stan prawny:

- posiada KW (możliwa hipoteka)
- pełna własność
- 1 właściciel


Zainteresowany? Skontaktuj się z nami:
Ewa Warzywoda
XXXXXX614


------- ENGLISH --------


BRIGHT FLAT IN ŻOLIBORZ NEXT TO THE PARK WITH GREAT POTENTIAL


In brief:

- Gwiaździsta Street (opposite Kępa Potocka park)
- 3 rooms after adaptation
- 77 m2
- parking space in underground garage
- balcony

Building:

The building is located in the second line of development on the side of the park, with windows facing the inner green patio which guarantees a nice view, protection from street noise and the certainty that nothing will change in the future.
The building is equipped with two modern elevators, inhabited by quiet, cultured neighbors.

Estate:

The apartment is located in a gated, guarded estate located right next to Kępa Potocka Park. A great advantage of this estate, is the large distance between neighboring buildings, which provides good lighting of rooms and privacy.

The area has a separate playground for children, and the remaining area is occupied by flower beds and pedestrian paths.

The issue of car traffic is very well solved, cars enter the underground garage through a designated exit directly from Star Street, so there are no cars entering the estate, which eliminates noise and ensures the safety of pedestrians.

Apartment:

The apartment is located on the first floor, has a southern exposure and a view of the green patio.
Thanks to the southern exposure, plenty of natural light reaches the interior all year round.
The apartment has a large set balcony with access from two rooms.
The number and location of windows gives the possibility to arrange three separate well-lit rooms in it.
It is an ideal investment for people who dream of an American-style apartment, where the living area is the heart of the house, integrating all residents, and for those who
are looking for a place for a quiet office, or buy an apartment for rent.
As part of the offer, we present various concepts for the rearrangement of this apartment designed by our architect, which show how much potential this property has.

Option No. 1 - involves minimal changes. The bathroom and kitchen, the rooms requiring the greatest investment, remain unchanged.After demolishing a section of the wall to the current bedroom, a set living/television room is created, connected to the other common spaces - the kitchen and dining room.In this version, the living area will be large with simultaneous separation of various functions.After adding walls, the apartment will gain two set bedrooms.

Option No. 2 (American-style apartment) - the bedroom/office is entered from the common space, which allows the residents to meet frequently, integrate and spend time together.With this layout, it is also possible to set up ancillary rooms such as: storage room / dressing room / pantry / laundry room.

High-quality materials were used for finishing: natural stone in the bathroom and kitchen, oak parquet, underfloor heating was installed.
Throughout the apartment there are numerous packed closets, making it easy to keep things in order. The owner also took care of the layout of 
artificial lighting, decorative details such as brick walls in the living room and bedroom, stone mosaic in the bathroom and hallway.
The apartment is well-kept, full of natural light and has a positive energy conducive to relaxation.

The apartment consists of the following rooms:
- living room - spacious, with a separate dining and lounge area, with a huge family sofa and an overhead projector and drop-down screen for watching movies,
- open kitchen - fully finished and equipped with built-in appliances (induction hob, oven, hood, dishwasher, refrigerator and freezer),
- room - currently decorated for a child, with built-in closet, bed and furniture
- bathroom - with a shower cubicle and built-in 
cabinets in which the washing machine is hidden
- hallway - well laid out with space for comfortable dressing, built-in cabinets

Location:

The apartment is located in the area of Żoliborz at the intersection of Gwiaździsta and Potocka streets, opposite Kępa Potocka park,. On the other side of the estate there is a sports complex with a swimming pool, fitness club, sauna, archery tracks, playing fields and skate park, and a little further away there is a sports school.
This unique location makes it possible to enjoy all the charms of the green Old Żoliborz, stroll among the historic villas located in the gardens, visit numerous restaurants, cafes of the Vistula cinema, the Komedia theater and other places connected with culture such as Klub Kotłownia or Fort Sokolnickiego. At the same time, the estate is far from busy streets and the hustle and bustle of the city. In the area there is full urban infrastructure with schools, kindergartens, libraries, clinics, all services, Marymont bazaar, CH Arkadia, supermarkets and delicatessens. At the same time, the apartment is located in a modern intimate and protected estate, the buildings are equipped with elevators and underground garages, which is rare in Żoliborz.

Transport:

Metro: Plac Wilsona Station
Tram: 4, 15
Buses: 122, 157, 181, 185, N46

Finance:

Flat price: PLN 1 420 000
Price of parking space in underground garage: PLN 60,000

Total: PLN 1,480,000

Legal status:

- has KW (possible mortgage)
- full ownership
- 1 owner


Interested? Contact us:
Ewa Warzywoda
XXXXXX614

Szczegóły oferty