Regulamin korzystania z Serwisu OfertyMieszkan.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu OfertyMieszkan.pl

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:

  1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy OfertyMieszkan.pl, którego właścicielem jest WebSynergia s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 12/7. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest użyte słowo Serwis należy przez to rozumieć Serwis OfertyMieszkan.pl.
  2. WebSynergia s.c. – Spółka cywilna zarejestrowana pod nazwą WebSynergia s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 12/7.
  3. Ogłoszenie – miejsce serwisu, w którym znajdują się informację dodane przez ogłoszeniodawcę, dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
  4. Towar – rzecz, prawo lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży lub wynajmu w ogłoszeniach Serwisu OfertyMieszkan.pl.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu OfertyMieszkan.pl, respektująca regulamin Serwisu.
  6. Ogłoszeniodawca – osoba pełnoletnia lub firma która zamieściła ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

Właścicielem Serwisu jest spółka cywilna WebSynergia s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 12/7, NIP 1132812600, REGON 142553097

Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu. Korzystając z Serwisu oraz z usług za jego pośrednictwem świadczonych. Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajowym.

3. Zasady funkcjonowania sytemu

Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość odpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronach serwisu OfertyMieszkan.pl ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Przeglądanie ogłoszeń jest bezpłatne.

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać prawidłowe informacje, które nie wprowadzają w błąd Użytkowników Serwisu. W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie dopuszcza się umieszczania zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości, których zamierzeniem jest promocja firmy Ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej. Dodawanie ogłoszeń jest płatne, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronach Serwisu.

Opłata za emisję ogłoszenia pobierana jest przy użyciu systemu płatności.pl. Może zostać wykonana przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie zaakceptowanego przez Ogłoszeniodawcę zamówienia, kartą płatniczą lub SMSem. Koszty emisji są określone w cenniku. W sytuacji zakończenia ogłoszenia przed końcem trwania emisji, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty.

Dla emisji ogłoszenia niezbędne jest wypełnienie następujących warunków:

  • wypełnienie obowiązkowej części formularza pod zakładką dodaj ogłoszenie,
  • emitowane są jedynie oferty zawierające zdjęcie oferowanej nieruchomości,
  • dokonanie płatności za emisję ogłoszenia, zgodnie z cennikiem Serwisu.

4. Emisja ogłoszenia następuje po zrealizowaniu płatności.

Opcja promocji na głównej stronie Serwisu odbywa się w drodze losowania, które następuje automatycznie. Ogłoszenia promowane w ten sposób mogą zostać wylosowane wielokrotnie.

Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu może również zostać zlecona Serwisowi przez Ogłoszeniodawcę poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia.

Serwis świadczy usługi w zakresie udostępniania stron www w domenie OfertyMieszkan.pl. Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie, na podstawie zapytania Użytkownika. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi pod określoną nazwą w domenie OfertyMieszkan.pl.

5. Warunki uczestnictwa

Przedmiotem sprzedaży lub wynajmu w ogłoszeniach mogą być towary, którymi obrót nie jest zabroniony lub ograniczony przez przepisy obowiązującego prawa.

Ogłoszeniodawcami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 33 k.c. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca konto poczty elektronicznej.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika, oraz podejmie również wszelkie działania prawne w celu dochodzenia poniesionej szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa karnego. 

Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Jedna nieruchomość nie może być przedmiotem kilku ogłoszeń.

Dodawane przez użytkownika ogłoszenia nie mogą działać na niekorzyść serwisu, użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń osób trzecich w wyjątkiem licencjonowanych pośredników obrotu nieruchomościami którzy prowadząc działalność pośrednictwa obrotu nieruchomości mają prawo do zamieszkania ogłoszeń osób trzecich w ich imieniu.

6. Rejestracja

Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z usług Serwisu dokonywana jest po podaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej w rozumieniu niniejszego Regulaminu, dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Serwisem, adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, hasła oraz ewentualnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Pozytywne przejście procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy korzystania z usług Serwisu miedzy Użytkownikiem, a Serwisem OfertyMieszkan.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wymagane przy rejestracji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Serwis OfertyMieszkan.pl może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od potwierdzenia jego danych wpisanych przy procesie rejestracji, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu (np. stosownej licencji), odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji lub poświadczenia nadania określonego numeru identyfikacyjnego (NIP, REGON). 

Użytkownik będący osobą fizyczną, w chwili dokonania rejestracji, wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwis OfertyMieszkan.pl.

Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych w Serwisie treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych poprzez strony internetowe Serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych, zaś Serwis może odmówić usunięcia tych danych tylko w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. Zadanie usunięcia danych, o których mowa w niniejszym regulaminie jest równoznaczna z usunięciem Użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu po zarejestrowaniu się wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Użytkownicy Serwisu OfertyMieszkan.pl zamieszczający w nim oferty nieruchomości wyrażają zgodę na prezentacje przez nich dodanych ofert w serwisach i mediach branżowych współpracujących z Serwisem.

Dane użytkowników serwisu zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, gdy inni użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w zdaniach wcześniejszych, serwis nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

7. Odpowiedzialność serwisu

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i informacje umieszczane na Serwisie przez Użytkowników. Umieszczając ogłoszenie Użytkownik oświadcza iż podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz iż nie narusza on zapisów obowiązującego w Polsce prawa. Umieszczając ogłoszenie użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.

Odpowiedzialność Serwisu z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczona jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.

Serwis nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania Użytkowników Serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń.

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Serwisowi OfertyMieszkan.pl lub jego właścicielowi, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz pracami konserwacyjnymi lub technicznymi. Użytkownikowi nie przysługują wobec Serwisu OfertyMieszkan.pl jakiekolwiek roszczenia związane z jego działaniem.

Dane Ogłoszeniodawców Serwisu zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, gdy inni użytkownicy Serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w niniejszym regulaminie, właściciel Serwisu nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszeniodawca w treści ogłoszenia podaje swoje dane osobowe umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu. Dla ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu nieruchomości konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane celem realizacji usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a szczególnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zgromadzone dane osobowe znajdują się pod odpowiednią ochroną. Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis w celach związanych ze świadczoną usługą.

Podanie/przekazanie danych osobowych przez wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez właścicieli Serwisu danych osobowych użytkownika przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie wysyłania zapytania z Serwisu, w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez serwis.

Powyższe oznacza również wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich, właścicieli serwisu w ramach usług świadczonych przez serwis) przede wszystkim przez następujące podmioty Ofertymieszkan.pl s. c., Websynergia s. c. oraz deweloperów współpracujących z wymienionymi spółkami. Udostępnione przeze użytkownika dane osobowe będą chronione przez Serwis z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Serwis podmiotom trzecim.

Zamieszczenie przez użytkowników w Serwisie swoich danych osobowych i udzielenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych, uprawnia Serwis do przekazania danych osobowych podmiotom wskazanym w treści udzielonej zgody, w tym przede wszystkim ogłoszeniodawcom.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.

Zamieszczenie przez użytkowników w Serwisie swoich danych osobowych uprawnia właścicieli Serwisu lub podmioty wskazane powyżej do skontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu rejestracyjnym oraz naciśnięcie przez użytkownika odpowiedniego przycisku „WYŚLIJ ZAPYTANIE” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Serwis danych użytkownika zamieszczonych w Serwisie w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez właścicieli serwisu.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikiem, a podmiotami określonymi powyżej

Treści ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Serwisu czynności w ramach niniejszej usługi.

9. Cookies

Aby pozwolić Użytkownikom na zarządzanie sesją w ramach Serwisu OfertyMieszkan.pl oraz by zapewnić procedury wyszukiwania w bazie ogłoszeń, na stronach Serwisu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zamieszczone przez serwer www.ofertymieszkan.pl na komputerze Użytkownika, które zostaną odczytane podczas jednej sesji - do zamknięcia przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies jest możliwe w każdej chwili, ale uniemożliwi ono prawidłowy przebieg sesji, czego konsekwencją będzie brak możliwości przeglądania i umieszczenia ogłoszeń w Serwisie OfertyMieszkan.pl.

10. Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy składać pod adresem email: kontakt@ofertymieszkan.pl.

11. Postanowienia dodatkowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis OfertyMieszkan.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.

Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w Serwisie będą rozstrzygane polubowne. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny.

W przypadku emisji ogłoszenia, które nie jest Państwa autorstwa, zawierającego Państwa dane teleadresowe, prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ofertymieszkan.pl

Informujemy, że nasza witryna wykorzystuje cookies (ciasteczka) w celu poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji… ×