Regulamin zamieszczania ogloszeń dla osób prywatnych

1. Definicje

Użytej w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis OfertyMieszkan.pl - serwis internetowy prowadzony przez firmę OfertyMieszkan.pl spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61. Serwis ten jest prowadzony pod adresem internetowym www.ofertymieszkan.pl w celu umożliwienia użytkownikom wymiany informacji dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z wybranej usługi lub wszystkich usług oferowanych przez serwis ofertymieszkan.pl
 3. Ogłoszenie – miejsce serwisu, w którym znajdują się informację dodane przez ogłoszeniodawcę, dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 4. Ogłoszeniodawca – pełnoletni użytkownik serwisu ofertymieszkan.pl korzystający z funkcji serwisu polegającej na zgłoszeniu i zamieszczeniu ogłoszenia.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez ogłoszeniodawców ogłoszeń na serwisie ofertymieszkan.pl
 2. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad korzystania z innych funkcji serwisu niż zgłaszanie i zamieszczanie ogłoszeń, które zawarte są w odrębnym regulaminie korzystania z serwisu ofertymieszkan.pl . Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania sie z treścią i stosowania postanowień obydwu w/w Regulaminów.
 3. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem ofertymieszkan.pl i czerpania z niego korzyści przysługują wyłącznie firmie OfertyMieszkan.pl s. c.
 4. Z usług serwisu ofertymieszkan.pl polegających na zgłaszaniu i zamieszczaniu ogłoszeń mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ofertymieszkan.pl jest płatne.
 6. Jedno ogłoszenie zamieszczone w serwisie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
 7. W tym samym czasie emisji niedopuszczalne jest wielokrotne zamieszczanie tego samego ogłoszenia.
 8. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie ofertymieszkan.pl mogą być również przekazywane innym podmiotom z którymi firma OfertyMieszkan.pl s. c. zawarła stosowne umowy współpracy. Wówczas postanowienia ust. 7 nie stosuje się.
 9. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ofertymieszkan.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Procedura zamieszczania ogłoszeń

 1. Publikacja ogłoszenia w serwisie internetowym ofertymieszkan.pl wymaga dokonania uprzedniej rejestracji ogłoszeniodawcy.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ofertymieszkan.pl jest dostępne poprzez opcje: "Dodaj ogłoszenie" w nagłówku serwisu. Zamieszczenie ogłoszenia składa się z następujących etapów:
  • dokonania rejestracji poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła
  • wybranie rodzaju nieruchomości, typu transakcji oraz lokalizacji
  • obowiązkowe dodanie szczegółowych informacji o nieruchomości wraz z opisem i lokalizacją
  • wpisania swoich danych kontaktowych obowiązkowo imię, adres email, telefon
  • obowiązkowe dodanie zdjęć
  • podgląd i akceptację stworzonego ogłoszenia
  • dokonanie płatności za pomocą przelewu bankowego lub poprzez SMS wg stawek i warunków określonych w cenniku dla osób prywatnych
 3. Bezpłatna prezentacja ogłoszenia dotyczy tylko i wyłącznie ogłoszeń zwykłych w terminie i przy warunkach specjalnych określonym każdorazowo przez OfertyMieszkan.pl
 4. Od momentu akceptacji ogłoszenia i wniesienia opłaty będzie ono wyświetlane w odpowiedniej sekcji serwisu przez ilość dni jaką wybierze ogłoszeniodawca. O terminie zakończenia wyświetlania ogłoszenia ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 4 dni przed końcem prezentacji ogłoszenia.
  Ogłoszeniodawca zostanie również poinformowany pierwszego dnia po wygaśnięciu ogłoszenia o zaprzestaniu jego wyświetlania.
 5. Wraz z dokonaniem rejestracji ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez OfertyMieszkan.pl s. c. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883)
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.
 7. Prawidłowo dodane ogłoszenie zostanie zamieszczone w serwisie ofertymieszkan.pl w ciągu piętnastu minut od momentu rejestracji, chyba że w tym czasie nastąpi niemożliwa do przewidzenia awaria serwisu lub systemów wpływających bezpośrednio na poprawne funkcjonowanie serwisu ofertymieszkan.pl
 8. W przypadku woli ogłoszeniodawcy przedłużenia czasu emisji danego ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wniesienia kolejnej opłaty rejestracyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem dodawania ogłoszeń przez osoby prywatne.
 9. Cennik dodawania ogłoszeń przez osoby prywatne stale dostępny jest na stronach serwisu ofertymieszkan.pl
 10. W przypadku złożonej przez użytkownika rezygnacji z zamieszczenia na serwisie ofertymieszkan.pl ogłoszenia, jego wyświetlanie zostanie zawieszone w ciągu jednego dnia roboczego.
 11. W przypadku, gdy w czasie emisji ogłoszenie stanie sie nieaktualne, ogłoszeniodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi o tym fakcie serwis ofertymieszkan.pl który dokona usunięcia ogłoszenia z serwisu.
 12. Ogłoszeniodawca traci prawo do zwrotu zapłaty za ogłoszenie które zostało zaakceptowane i zawieszone przed upływem pełnego czasu prezentacji określonego w cenniku dla osób prywatnych.
 13. Publikacja ogłoszeń biur nieruchomości, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów gospodarczych profesjonalnie działających na rynku nieruchomości nie jest możliwa poprzez panel dodawania ogłoszeń dla osób prywatnych.
 14. Publikacja ogłoszeń biur nieruchomości, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów gospodarczych profesjonalnie działających na rynku nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnych zamówień zawartych z tymi podmiotami, w oparciu o aktualną ofertę handlową serwisu ofertymieszkan.pl.
 15. Wszelkie próby dodawania ogłoszeń przez biura nieruchomości, developerów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz pozostałe podmioty gospodarcze profesjonalnie działające na rynku nieruchomości będą blokowane przez administratora serwisu, bez konieczności informowania o tym fakcie podmioty naruszające &3 pkt.12 lub &3 pkt.13 niniejszego regulaminu.

4. Dopuszczalna treść ogłoszeń oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń

 1. Ogłoszenie nie może być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń innych, niż dotyczące nieruchomości.
 3. Ogłoszeniodawca może zgłosić ogłoszenie wyłącznie dotyczące takiej nieruchomości, co do której posiada on w pełni skuteczny tytuł prawny uprawniający do rozporządzania nieruchomością, lub stosowne pełnomocnictwa udzielone notarialnie przez prawnych właścicieli nieruchomości.
 4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści ogłoszenia informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku dodania przez ogłoszeniodawcę informacji wyrażonych również w formie graficznej, ogłoszeniodawca musi być ich autorem i posiadać wobec tych nich wszelkie prawa autorskie.
 6. Wyłączna odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść ogłoszeń, zarówno wyrażona w formie tekstowej, jak i graficznej, ponosi wyłącznie ogłoszeniodawca. OfertyMieszkan.pl s. c. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 7. W szczególności OfertyMieszkan.pl s. c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ofertymieszkan.pl bądź jak również za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na ogłoszenie jakichkolwiek reklam innych stron internetowych poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą niezwłocznie usuwane z treści ogłoszeń.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń w kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty (np. ogłoszenie wynajem w kategorii sprzedaż)
 10. Niedozwolone jest zamieszczanie plików graficznych nie obrazujących danej oferty, w szczególności logo firmy, zdjęć innych nieruchomości, reklam itp.
 11. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach w polach lokalizacja innych treści niż właściwe.
 12. W przypadku stwierdzenia przez OfertyMieszkan.pl s. c. zamieszczenia ogłoszenia na serwisie że jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, OfertyMieszkan.pl s. c. zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji. W tej sytuacji opłata związana publikacją ogłoszenia nie podlega zwrotowi.
 13. OfertyMieszkan.pl s. c. zastrzega sobie prawo usuwania z serwisu ogłoszeń o treści sprzecznej z niniejszym Regulaminem bez uprzedniego powiadomienia ogłoszeniodawcy. W tej sytuacji opłata związana z otrzymaniem kodu rejestracyjnego nie podlega zwrotowi.
 14. OfertyMieszkan.pl s. c. zastrzega sobie prawo usunięcia z serwisu ogłoszeń, które w dniu jego zamieszczenia zawierały nieaktualną ofertę lub stały sie nieaktualne w trakcie czasu emisji. W tej sytuacji opłata związana z otrzymaniem kodu rejestracyjnego nie podlega zwrotowi.
 15. Dane użytkowników serwisu ofertymieszkan.pl zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, jednak gdy inni użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w zdaniach poprzednich, OfertyMieszkan.pl s. c. nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń w serwisie ofertymieszkan.pl przez ogłoszeniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. OfertyMieszkan.pl s. c. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej www.ofertymieszkan.pl zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
 3. OfertyMieszkan.pl s. c. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.
 4. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie ofertymieszkan.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Łodzi.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.
 6. Jeśli powstaną jakiekolwiek reklamacje związane ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej pomoc@ofertymieszkan.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamacją zostanie poinformowany w takiej samej formie w jakiej wniósł swoją reklamację.
 7. W przypadku stwierdzenia publikacji w serwisie ogłoszenia, którego nie jesteś autorem, lecz zawierającego Twoje dane teleadresowe, napisz do nas na adres: kontakt@ofertymieszkan.pl.
Informujemy, że nasza witryna wykorzystuje cookies (ciasteczka) w celu poprawnego funkcjonowania. Więcej informacji… ×